100 thoughts on “វិធីយក facebook ដែលបាត់លេខកូដមកវិញដោយងាយៗ | How to Revovery facebook password

 1. មេរៀនល្អៗជាច្រើនទៀតសូមចុចលីងខាងក្រោយនេះ => https://bit.ly/2DxGpDz

 2. ចុះបើភ្លេចទាំងលេខទូរស័ព្ទទៀត យកមកលេងម៉េចបាន .. បើចាំតា email

 3. បងខ្ញុំបាត់ fb ហើយ យកមកវិញមិនបាន បងអាចអោយខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទបានទេ ខ្ញុំពិបាកចិត្តបង

 4. FBខ្ញុំប្រើ yahoo តែឥឡូវfbមានបញ្ហាខ្ញុំបានបាត់ yahoo ហើយទូរស័ព្ទក៏បាត់តើអាចមានជំរើសអ្វីយកវិញបានទៅ????

 5. បងអាចជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំបានទេ ហើយគិតថ្លៃសាវាប៉ុន្មាន

 6. បងគេបង្កើតfbមិចអោយបានយូ។ញុមបើfbបានមួយខែអីខូចវិញបើបងដឹងជួយប្រាបញុមផងគេបង្កើតមិចអោយបានយួ

 7. បងចុះបើខ្ញុំធ្វើហើយវាអត់ចេញអាខោននិងមកតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េច

 8. ញុមចុចខេលញុមចូលហើយតែនៅតែមិនបានមិនដឹងធ្វើមិចទេបងអើយ

 9. ខ្ញុំបានremoved Facebook ចោលហើយ តែខ្ញុំចង់យកមកប្រើវិញ ប៉ុន្តែសុីមដែលបង្កើតនោះបានបាត់ទៅហើយ តើអាចទាញយកមកប្រើវិញបានទេ បើសីុមដែលយើងបង្កើតនោះបាត់ ដោយសុីមថ្មីជំនូសវិញ

 10. ចុះបើយើងឈប់ប្រើលេងខនឹងហើយអាចយកមកប្រើវិញបានអត់បង

 11. អូន ជួយ ពន្យល់ បង ឲ្យបាន ច្បាស់ ផង fb បង រវល់ តែ គេ ប្លុក បើក លែង ចេញ អស់ 3 ហើយ អូន មិនចេញ សោះ ទោះ បង ចាំ កូដ ឬ ក៏ ឈ្មោះ ត្រូវ ក៏ ដោយ ក៏ ចុច ហើយ ក៏ មិន ចេញ ឲ្យប្រើ វិញ ទេ អគុណ ៗ អូន ជួយ ប្រាប់ ១ៗ ដើម្បី បង បាន ចេះ យល់ដឹង ផង

 12. សួស្ដីបង ចុះបើ យើងប្រើអីមេល តើអាចដូរជារីខូវ័រ លេខទូរសព្ទបានអត់?

 13. បងបើសិនយើងដូរសិមយើងអាចទាញយកមកវិញបានអត់

 14. Facebookខ្ញុំបង្កើតតាមលេខទូរស័ព្ទប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទនោះបានបាត់ទៅហើយតើធ្វើម៉េចអាចយកFacebookមកវិញបាន?

 15. បើក្រុមហ៊ុនអត់ផ្ញើសារតាមលេខphone តែគេផ្ញើរទៅemial តែemialភ្លេចpasswordតើត្រូវធ្វើម៉េច

 16. លេខទូរសពខ្ញុំបាត់តើអាចយកមកប្រើវិញបានអត់បង…ជួយទាក់ទងមកវិញផង …069325320

 17. បងfbញំុខូចហេីយជីមែល ដាក់លេខទូរសព្ទ លូវលេខនុងលេងប្រេីហេីយ អាចធ្វេីបានហេ បង

 18. ចុះបើភ្លេចpassword ហើយលេខទូរសព្ទ័ដែលភ្ជាប់ជាមួយហ្វេសបុកនិងឈប់ប្រើយូរហើយមានវិធីផ្សេងយកមកវិញបានទេបង

 19. ខ្ញុំធ្វើចឹងហើយតែក្រុមហ៊ានមិនផ្ញើលេខកូឲចឹងបង

 20. ចុះបើ fb ខ្ញុំអត់លេខទូរស័ព្ទ អត់ gmail តើយើងគួរធ្វើបែបណា

 21. ញ៉ុញធ្វើហើយតែក្រុមហ៊ុនមិនផ្ញើរសារលេខកូដឲទេ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច

 22. បងចុះបើហ្វេសប៊ុកខ្ញុំអត់ភ្ជាប់ gmail អត់ជាប់លេខទូរសព្ទដៃតើយើងអាចយកpasswortមកវិញបានអត់

 23. ត្រឹមត្រូវឈ្មោះហ្វេះប៊ុកប្អូនចឹងមែនបង

 24. ចុះបើសុីមដែលយើងបង្កើតនឹងយើងបាតហើយមានគេប្រើថ្មី យើងធ្វើម៉េចទៅបងនឹងបានលេខកូដបញ្ចូលFacebookយើង

 25. សូមទោសណាសូមសួរបន្តិចខ្ញុំលុកចូលហ្វេសបុកអត់បានព្រោះហ្វេសហុកខ្ញុំបង្កើតតាមyahooប៉ុន្ដែខ្ញុំភ្លេចpasswords yahoo តើខ្ញុំអាចធ្វើយ៉ាងណា

 26. ចុះបើលេខដែលយើងដាក់facebook យើងឈប់ប្រើឬក៏ខូចយើងធ្វើមុិចទៅ

 27. ចុះបើគេដូរលេខទូរសព្ទ័ចេញតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច

 28. បងfbញុមៗចុចតាមបងហើយតែវាអត់អាចចូរfbបានវិញសោះ

 29. ញុំបាត0967814600លេខនិងបាតហើយធ្វើយា"ងមិចបង

 30. ចុះបើលេខទូរសព្ទឈប់ប្រើ ហើយ Yahoo ភ្លេច password in

 31. ពីមុនដាក់ចឹងបាន តែលើកក្រោយធ្វើចឹងអត់បានអត់ដឹងថាវាមកពីអី

 32. តេីធេីមិចបានដឹងថាគេយកហ្វេសបុកយេីងលេង

 33. បើអារបៀបបងធ្វើនិងញុមក៏ចេះធ្វើដែលតែបើលេខនិងយើងឈប់ប្រើហើយអាខោនយើងភ្លេចលេខកូរចឹងយើងទាញយកមកមិចវិញ

 34. ប្រូចុះបើយើងភ្លេចpasword Email. ហើយលេខទួរស័ព្ធយើងឈប់ប្រើតើធ្វើមិចវិញទៅ ដើម្បីបានpasword ចូលfacbook វិញ

 35. បងបើលេខទូរស័ព្ទនឹងយើងឈប់ប្រើហើយធ្វើមិចទៅ

 36. បងទូរស័ព្ទញុមចេញចឹងដែលតែ ញុមអត់យល់អត់ចេះផង

 37. ប្រូបើញុមភ្លេចលេខកូដ និងផាស់ស្វើត ប៉ុន្តែចាំឈ្មោះអាចយកមកវិញបានអត់ប្រូ

 38. ចុះបើfbញុមមុនប្រើលេខមុនហើយបាត់ ទូរស័ព្ទលេខណឹងទៅហើយចង់យកfbណឹងមកលេងវិញធ្វើមិុចបើក្រុមហ៊ុនផ្ញើរសារមកមិុចឃើញទៅ?

 39. បងបើលេខទុរស័ព្ទដែលយើងបង្កើតនិងយើងឈប់ប្រើហើយធ្វើមិចបង

 40. អគុណបងសំរាប់វីដេអូមួយនេះ លូវfbខ្ញុំយកមកវិញបានហើយ😀🙏🙏🙏

 41. ពេលខ្ញុំវាយលេខកូដទៅ វាអោយយេីងបញ្ចាក់អត្តសញ្ញាណអ្នកជាមុនសិន ហេីយខ្ញុំអត់ដឹងធ្វេីមិចទៀត វាយតាមវាអត់ត្រូវ .?

 42. ញុមធ្វេីហេីយតែក្រុមហ៊ុនfacebook អត់ផ្ញេី លេខកូត មកសោះ

 43. បងរបសញុមបាត់ទូរស័ព្ទហើយញុមចងយកវាមកវិញតែលេខកូដវាផ្ញើទៅលេខនោះយើងត្រូវធ្វើមិចយកមកបានបង

 44. បងញុមឆ្ងល់ចុះបើសីុមញុមដែលបង្កើតនិងកាច់ចោលបាត់ហើយនិង

 45. ចុះបើឣត់មានសីុមនូវនិងទូរស័ព្ទយកមកបានឣត់ប្រូ

 46. keep me login ហ្នឹងញុមវាយរួចហើយតែអត់បានវាចូលអីណាទៀត

 47. បើក្រុមហ៊ុនអត់ផ្ញើរ លេខកូដឲតើគួធ្វើមិច??

 48. បង ចុះបើfacebookញុមបាត់ ហើយលេខក្នុងទូសព្ទផ្សេង ហើយលេខក្នុងfacebook ផ្សេង យើងត្រូវធ្វើមិចទៅទើបយកមកវិញបាន

 49. បងខ្ញុំសុំបងធ្វើវីដេអូមួយ ហ្វេសប៊ុកខ្ញុំចាំ password តែពេលវាយទៅអត់ចេញទេ

 50. ហ្វេសប៊ុករបស់ខ្ញុំគេបានយកលេងយកមកវិញម៉េចវិញទៅបង

 51. បងអ៉ីម៉ែលញុំខូចបាត់ហើយតើអាចយកមកវិញបានអត់

 52. បងបើគេយកFacebook យើងមកលេង តើធ្វើម៉េចខ្លះ បើយើងទាញហើយវាអត់ចេញ ធ្វើម៉េចដែលបង

 53. បងប្រុសបើយើងបាត់លេខទូរសព្ទ័រហើយធ្វើមិចបង

 54. ប្រូចុះបើគេយកបោះយើងហើយគេដូរពីលេខទូរស័ព្ទហើយគេដាក់Emailមកវិញយើងមកវិញបានអត់

 55. ចុះបេីបាត់លេខទូរស័ព្ទបាត់ហេីយនឹងបងធ្វេីមិចទៅ

 56. បងបើញុមបាត់លេខហើយ. តើចូលវិញបានអត់បង. ប្រាប់ញុមតិចមកបង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top